Бургас, Общество, Топ новини

Училищата с право да изгонят ученик при 16 бягства от час

0

При повече от 15 неизвинени отсъствия учениците ще рискуват да бъдат преместени принудително в друго училище или прехвърлени от дневна в самостоятелна форма на обучение. Решението дали да се прибегне до една от двете мерки ще взема съответното училище, става ясно от Наредбата за приобщаващо образование, приета вчера от Министерския съвет.

 

Училищата сами ще решават как да наказват учениците, които бягат от часове. Това ще се определи в правилниците им, а няма да бъде спуснато от Министерството на образованието.

Учителите обаче ще бъдат длъжни да уведомяват родителя при отсъствия по неуважителни причини – с писмо, по имейл или по телефона и заедно да търсят решение.

Неуважителни са всички причини извън: болест (представянето на бележка от джипи или болница е задължително); участие в състезание, конкурс, олимпиада и др. (при потвърждение от родител); мотивирано искане от родител (за общо 3 дни през учебната година), разрешено от класния или от директора, ако искането е за 7-дневно отсъствие.

Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка.

Ако се стигне до преместване в друго училище или от дневна в самостоятелна форма, училището ще е длъжно да уведоми писмено родителя и съответните териториални структури за закрила на детето. 

Преди да се прибегне до наказания, екипите в училищата ще трябва да опитат да се справят с проблемното поведение (агресия, бягства от час и др.) с добро. Класните ръководители ще говорят с ученика, за да изяснят проблема и ако могат, да помогнат. Ако това не сполучи, може да се обърнат към психолог или педагогически съветник, който да посредничи при решаването на конфликта или да включат ученика в група за подобряване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти по ненасилствен начин. Ако и тук ударят на камък, може да му осигурят наставник или пък да му предложат да се включи в дейност в полза на паралелката или училището, или пък да е доброволец в някаква инициатива. Всички дейности трябва да да подчинени на правилото, че към учениците трябва да се подхожда с уважение, а не да се накърнява достойнството им.

 

Подготовка

Още преди училище, всъщност на прага на детската градина, децата ще бъдат оценявани от педагозите, които ще трябва да разберат дали средата, в която живеят, емоционалното, социалното и физическото им развитие създават предпоставки за трудности по-напред в училище, предвижда наредбата.

Оценката ще се прави при постъпването в градината (на възраст между 3 г. и 3 г. и 6 месеца). Ако педагозите преценят, че е необходимо, на децата ще се осигуряват допълнителни занимания, например уроци по български език. Те ще отбелязват в докладите си и евентуално наличие на хронични заболявания, които могат да попречат детето да се включи пълноценно в учебния процес по-късно, а също така – наличието на изявени таланти в областта на изкуството или спорта, които също предполагат специална грижа за развиването им.

Оценяването ще се провежда поотделно за всяко дете. Задължително е родителят да бъде информиран за начина на провеждане и той да даде писменото си съгласие.

Напредъкът на всяко дете ще се оценява два пъти годишно. За целта ще се използват рисунките му, други творчески работи на детето, както и писмени становища на логопеда, психолога или друг специалист. Оценката ще завършва с доклад до директора в края на всяка учебна година, а материалите ще се пазят в личното образователно дело на детето.

В училище

Ако е необходимо допълнителната подкрепа да продължи в училище, тя може да е в една или повече от следните форми: допълнителни консултации по учебни предмети; кариерно ориентиране; занимания по интереси; здравна грижа; осигуряване на общежитие; поощряване с морални и материални награди; дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение или за превенция на обучителните затруднения, включително логопедична работа.

Допълнителното обучение по предмети е за ученици със системни пропуски по даден предмет и/или за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа. То ще се осигурява от учителите всяка седмица от учебната година.

Всички допълнителни дейности ще се осъществяват в неучебно време, включително ваканциите в градините и учителите и ще продължават минимум 2 седмици при седмична заетост до 20 учебни часа. Те могат да се провеждат и в центрове за подкрепа за личностно развитие, както и в Националния дворец на децата.

На децата и учениците с физически увреждания може да се предоставя рехабилитация и кинезитерапия по време на часовете по физическо възпитание и спорт от рехабилитатор и/или кинезитерапевт, или да им се осигурява лечебна физкултура (ЛФК).

Достъпна среда

 

Детските градини и училищата трябва да станат достъпни за хора с увреждания. В тях да може да се влиза свободно и с инвалидна количка, задължава наредбата.

Достъпната физическа среда включва осигуряване на подходящи условия, използване и прилагане на иновативни подходи и съвременни технологии за архитектурна и физическа достъпност, които в най-голяма степен да отговорят на потребностите на децата и учениците, пише в нея.

Уточнява се също, че достъпна архитектурна среда се осигурява най-малко чрез:

1. входни и комуникационни пространства;

2. помещения и пространства за общо ползване;

3. санитарно-хигиенни и спомагателни помещения.

Съоръженията трябва да са съобразени с различните видове увреждания, а общостъпните помещения в сградите да се свързват чрез достъпен маршрут.

Помещенията трябва да са обзаведени така, че в тях да могат да се устроят учебни места за ученици в инвалидни колички, както и за ученици с увреден слух (т.е. с подходяща апаратура – FM-системи и други, съвместими с личните слухови апарати или с кохлеарните импланти на децата или учениците), за учениците с нарушено зрение трябва да се доставят брайлови машини, брайлови дисплеи, компютри със синтетична синтезаторна реч и други. При необходимост трябва да са налични устройства за проследяване на погледа и специализиран софтуер за използването им, суичове, софтуер за управление на компютър с глас, алтернативни клавиатури и мишки за ученици с комплексни физически увреждания. Трябва да се осигурят и подходящи помещения за кабинети за рехабилитация на слуха и говора, логопедични кабинети, децата с увреждания трябва да имат достъп до библиотеки, административни кабинети и др.

Градините, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в зависимост от индивидуалните потребности на децата и учениците трябва да осигури следните специалисти за допълнителна подкрепа за личностно развитие:

1. при сензорни и/или неврологични увреждания и при множество увреждания – ресурсен учител, рехабилитатор на слуха и говора, учител на деца и ученици с нарушено зрение, логопед, психолог, помощник на учителя;

2. при обучителни трудности – логопед, психолог, ресурсен учител;

3. при прояви от аутистичния спектър – ресурсен учител, логопед, психолог, а при необходимост – сензорен терапевт и помощник на учителя;

4. при емоционални и/или поведенчески затруднения – психолог и/или педагогически съветник, а при необходимост – помощник на учителя и психотерапевт;

5. при наличие на риск – психолог и/или педагогически съветник, а при необходимост – помощник на учителя и медиатор от общността на детето или ученика;

6. при изявени дарби и способности в различни области – учител и/или специалисти, съобразно изявените дарби и способности на детето или ученика, а при необходимост – педагогически съветник и/или психолог;

7. при хронични заболявания – болничен учител, ресурсен учител, психолог и/или педагогически съветник.

Ресурсен учител ще се осигурява на всяко дете или ученик със специални образователни потребности, което се нуждае от ресурсно подпомагане, пише още в документа. Ако деца се нуждаят от психологическа терапия, трябва да бъде назначен и психолог, а ако има повече от 3 ученици със специални потребности – и помощник на учителя.

Ако детската градина или училището не може да осигури ресурсното подпомагане на учениците със специални потребности, до 10 септември директорът ще подава информация до съответната община с искане за осигуряването му, като посочва видовете специалисти за ресурсното подпомагане. До 20 септември общината ще трябва да отговори, а ако не може да осигури ресурсното подпомагане, дейностите ще се осигуряват от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, пише в наредбата.

offnews.bg


Напиши коментар

Вашата електронна поща няма да бъде публикувана . Задължителните полета са маркирани. *

Без монтаж

Глас Народен

Коя партия/коалиция ще подкрепите на 11 юли?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

Архив

Новини по e-mail

Абонирай се сега