Бургас, Общество

Община Бургас откри процедура за търг за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи

0

Ето какво гласи и цялата заповед на Общината:

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

 

1865/15.06.2022г.

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,       чл.18, чл.52 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет – Бургас и Решениe на Общински съвет – Бургас, по т.13 от дневния ред на проведеното на 17.05.2022 г. заседание (Протокол № 37), във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 56 от НРПУРОИВ,

 

    О  Т  К  Р  И  В  А  М :

 

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 10 години, считано от стопанската 2022/2023 г., съгласно списъци – Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед, с подробно описани начални тръжни цени и стъпка за наддаване за всеки отделен имот.

Земеделската земя, предмет на търговете, се предоставя за отглеждане на едногодишни полски култури и/или устройване на постоянен пчелин.

            Търговете да се проведат на 13.07.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет.1, зала 1.

Определям депозит за участие в търг в размер на 30% от началната тръжна цена на годишния наем за всеки земеделски имот (посочена в Приложение № 1), която да се внесе по сметка на Община Бургас BG 89 SOMB 9130 33 23996501, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка“ АД – клон Бургас.

Определям цена на един комплект тръжна документация за землище в размер на 30 (тридесет) лeва, без ДДС, внесена в касата на Център за административно обслужване (ЦАО) на Община Бургас, невъзстановима след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, ул. ”Александровска” № 26, всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация е до 16:00 часа на 11.07.2022 г.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в непрозрачни запечатани пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписват: землището, номерата на имотите за които се участва, точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16:00 часа на 12.07.2022 г.

 

Утвърждавам тръжна документация, както следва:

            – копие от настоящата заповед,

– условия за провеждане на търг с тайно наддаване

– Приложение № 1 – Списък на имотите – обработваеми земеделски земи                            

– Приложение № 2 – Таблица с началните тръжни цени                           

            – Приложение № 3 – Заявление за участие в търга                                

            – Приложение № 4 – Декларация по образец                      

            – Приложение № 5 – Декларация за оглед на имот/и    

– Приложение № 6 – Наддавателно предложение

            – Приложение № 7 – Проекто – договор

При обявяване на търговете за непроведени, повторни търгове ще се проведат на 20.07.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет. 1, зала 1.

            Заявление за участие в повторните търгове за съответния имот могат да се подават в ЦАО лично от кандидатите или от техни представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 18.07.2022 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 19.07.2022 г.

Явяването на кандидатите в определения ден и час на търга – лично или чрез надлежно упълномощен представител, е задължително. При неявяване се губи внесения депозит за участие в търга.

            Съобщение за търговете да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви върху информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. “Александровска”. Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската  собственост“  при  община  Бургас  и  на  Председателя  на  Комисията  

за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ   

Кмет на Община Бургас

 


Напиши коментар

Вашата електронна поща няма да бъде публикувана . Задължителните полета са маркирани. *

Без монтаж

Глас Народен

Коя партия/коалиция ще подкрепите на 11 юли?

View Results

Зареждане ... Зареждане ...

Архив

Новини по e-mail

Абонирай се сега